Snelle levering
Klantgericht
14 dagen retour
Kwalitatieve producten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BV ALAN (Met maatschappelijke zetel: Haan 20 - 1840 Steenhuffel en BTW nummer: 0501592839 - hierna ALAN genoemd) te sluiten overeenkomsten met derden, op welk gebied dan ook en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant.  De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

1.Alle offertes en aanbiedingen van ALAN BV, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

2.Overeenkomsten worden eerst na schriftelijke bevestiging van ALAN BV bindend.

3.Bij het afsluiten van een overeenkomst, is de klant gebonden door onderhavige algemene voorwaarden die hij verklaart te kennen en te aanvaarden.

Artikel 3 Leveringen en leveringstermijn

1.Alle goederen worden verzonden en vervoerd op kosten en voor risico van de klant.

2.De opgegeven levertijden gelden bij wijze van benadering. Overschrijding van de leveringstermijn kan in geen geval recht geven op schadevergoeding, tot niet nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en/of tot ontbinding ervan.

3.Alle vertraging te wijten aan overmacht geeft ALAN het recht op verlenging van de levertijd met dezelfde tijd als de vertraging voortduurt.

4.Het staat ALAN vrij gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

5.De goederen worden geacht door ALAN te zijn geleverd bij afgifte aan de vervoerder. Het risico van niet en niet tijdige levering evenals voor beschadiging van de goederen is ten laste van klant.

Artikel 4 Betaling

1.Betaling dient te geschieden op de maatschappelijke zetel binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. ALAN behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling.

 1. Enige inhouding van de prijs door de klant of compensatie is niet toegelaten.
 2. Al de facturen van ALAN worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
 3. 4. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 1% per maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15 % van het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1.Zolang de klant niet al aan zijn financiële verplichtingen jegens ALAN heeft voldaan, zullen alle door ALAN geleverde goederen eigendom van ALAN blijven. Levering van roerende zaken door ALAN geschiedt onder opschortende voorwaarde van algehele voldoening van de  koopprijs.

2.De klant is niet gerechtigd  door ALAN geleverde goederen te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen voordat volledige betaling is uitgevoerd.

3.In geval de klant enige verplichtingen ten opzichte van ALAN niet nakomt, is ALAN 8 dagen na  ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, gerechtigd krachtens voornoemd eigendomsvoorbehoud de goederen terug te nemen, in welk geval de nog lopende overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst zijn ontbonden, onverminderd de verplichting van klant tot het betalen van een vergoeding wegens geleden schade.

4.ALAN is door de  klant onherroepelijk gemachtigd tot verwijdering van de aan ALAN toebehorende goederen en het daartoe betreden van de ruimten waar de goederen zich bevinden.

Artikel 6 Verpakking

De verpakking van de door ALAN te leveren goederen geschiedt naar de eisen van vakmanschap en handelsgebruik. De verpakking is, behoudens karton of andere lichte verpakking, niet begrepen in de verkoopprijs van de goederen.

Artikel 7 Retourzending

Retourzendingen worden door ALAN niet aanvaard, tenzij ALAN zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Deze zendingen dienen in ieder geval franco te geschieden

Artikel 8 Klachten

 1. De conformiteit van de levering (o.a. hoeveelheid) en de zichtbare gebreken zijn gedekt door de inontvangstneming en aanvaarding van de goederen. De klant dient tevens onverwijld doch binnen de 48u na levering ALAN van enig zichtbaar gebrek of niet-conforme levering schriftelijk bij aangetekend schrijven in kennis te stellen. De verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 8 dagen na de dag dat de klant kennis had of moest hebben van het gebrek bij aangetekend schrijven gemeld te worden aan ALAN. Bij niet-tijdige melding, verliest de klant zijn rechten in het kader van een waarborg.
 2. In geval van gegronde klacht, is ALAN enkel gehouden hetzij tot herstelling of vervanging van de desbetreffende producten of conforme levering, hetzij tot de terugbetaling van de waarde van het product, met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding. De verzendkosten van vervangende leveringen komen ten laste van de klant.

Artikel 9 Garantie

 1. De garantie toegekend door ALAN ten aanzien van de klant zijn de garantiebepalingen van de leveranciers.

2.De garantieverplichting van ALAN vervalt indien de klant zelf wijziging aan de goederen aanbrengt of zelf of door derden herstelt of laat herstellen of indien de goederen voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden worden aangewend of indien de goederen op een naar het oordeel van ALAN onoordeelkundige wijze worden behandeld, onderhouden of bewaard.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. LEEN draagt geen aansprakelijkheid voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil om noch voor enige schade of schadegeval dat veroorzaakt is door derden of door toedoen van de klant is kunnen ontstaan, ingevolge onder meer onjuist gebruik van de goederen, slechte bewaring van de goederen, indien de goederen oneigenlijk werden gebruikt.

2. ALAN  kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van gevolgschade en/of winstderving.  De aansprakelijkheid van ALAN is, welke de fout ook en behoudens ingeval van opzet en zware fout, in ieder geval per schadegeval steeds beperkt tot een maximum gelijk aan de dekking gegeven door de verzekering afgesloten door ALAN of gelijk aan het bedrag van de bestelling.

 1. De klant vrijwaart ALAN tegen alle schadeaanspraken door derden.

Artikel 11 Sanctie bij niet-nakoming – Ontbinding

 1. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met ALAN gesloten overeenkomst of zonder enige gegronde reden de levering weigert, heeft ALAN het recht na ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zonder dat ALAN tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is noch onverminderd de schadevergoeding die ALAN kan vorderen van de klant en de haar verder toekomende rechten.
 2. Wanneer de overeenkomst onrechtmatig verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 20 % van de overeengekomen prijs bij verkoop, behoudens het recht van ALAN een hogere schadevergoeding te vorderen mits voorlegging van rechtvaardigingsstukken.
 3. In geval van faillissement of in vereffeningstelling, wordt de overeenkomst tussen partijen als ontbonden beschouwd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst.

Artikel 12 Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en toedoen van ALAN welke van dien aard zijn, dat levering of verdere nalevering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ALAN kan worden verlangd, zoals bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in aanvoer, uitvoerverbod, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die nalevering van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.

Artikel 13 Geschillen

1.Op alle met ALAN af te sluiten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

2.Voor alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst afgesloten tussen partijen, zijn de Rechtbanken te Brussel exclusief bevoegd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.