Snelle levering
Klantgericht
14 dagen retour
Kwalitatieve producten

Verzenden & retourneren

7. Levering en levertijden
7.1 De website van Leën geeft op de productpagina van ieder product in beginsel aan of dit bij Leën of bij haar importeurs/distributeurs in voorraad is en kan in andere situaties een indicatie geven wanneer het product weer verwacht wordt. Levering van producten wordt geïnitieerd zodra alle producten van een bestelling op voorraad zijn en de volledige betaling voor de betreffende bestelling op haar bankrekening ontvangen is (tenzij met de klant een andere voor de klant toegestane betaling is overeengekomen).
7.2 Indien Leën voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, zal levering nooit eerder geïnitieerd worden dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Leën.
7.3 Indien een bestelling bestaat uit producten die wel en producten die nog niet kunnen worden geleverd kan Leën op eigen beoordeling of op verzoek van de klant beslissen om de levering van enkele dan wel alle in wel al te leveren producten van de bestelling alvast te initiëren. Alleen als dit op verzoek van de klant gebeurt, zal het deel van de bestelling dat nog nageleverd dient te worden als een aparte bestelling beschouwd worden en zullen de extra kosten en toeslagen opnieuw voor de afzonderlijke bestellingen berekend worden en met de afzonderlijke bestellingen aan de klant doorbelast worden.
7.4 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Leën ernaar om bestellingen die voor 17 uur op een werkdag zijn geplaatst, binnen twee werkdagen te leveren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of in het geval van op maat te maken producten. Door Leën genoemde of meegedeelde levertijden gelden altijd slechts als indicatie. Bij het niet nakomen verplicht dit Leën niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
7.5 Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Leën niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Leën is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
7.6 Indien een besteld product niet (meer) leverbaar is, is Leën gerechtigd om voor dezelfde prijs een substitueerbaar product met minstens dezelfde kwaliteit te leveren of de overeenkomst te ontbinden.
7.7 Leveringen vinden plaats op het door de klant bij het afronden van de bestelling aangegeven adres. De klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.
7.8 Indien de Klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang Leën dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Klant opgeslagen. Leën heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
7.9 Leën is niet verplicht om een verzoek van de Klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Leën daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.
7.10 Leën is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
7.11 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Leën de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de klant de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Leën gerechtigd deze als afzonderlijke bestellingen te beschouwen en afzonderlijk te factureren.
7.12 Zodra de te leveren producten op het overeengekomen afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan duizend euro. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de klant op het moment dat Leën de bestelling aan de vervoerder heeft (laten) afgeven.
7.13 Leveringen van Leën geschieden over de hele wereld, zonder dat Leën hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Het transport geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de klant, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. De klant is zelf verantwoordelijk dat alle benodigde formaliteiten voor uitvoer en invoer van België naar het land van de klant geregeld en betaald worden, alsmede dat de producten voldoen (of aangepast worden) aan alle wettelijke eisen die in het land van de klant vereist zijn.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.